top of page

Podcast Resume

5 - Úspora energie

Czech

listen-on-spotify-1.png

Michal Černý, Employee of Optimal Energy group

5 - Úspora energie

Dnešní díl podcastu, který vzniká v rámci projektu 3R, spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus + byl zaměřen na téma změny klimatu a efektivního využívání energie v domácnostech. Naším dnešním hostem byl Michal Černý z Firmy Optimal energy. Michal nám na začátku podcastu vysvětlil, čemu konkrétně se věnuje jeho firma. Optimal Energy je firma, která pomáhá spotřebitelům snižovat náklady spojené s využíváním energie v domácnosti, vody v domácnosti či plynu. Společně se spotřebitelem se snaží firma nalézt konkrétní řešení a postupy, kterými lze snižovat zmíněné náklady spojené s energií, plynem a vodou. Firma se také zabývá vyhotovením energetických auditů, při kterých zjišťuje, jak je na tom spotřebitel se spotřebou ve své domácnosti. Po tomto úvodním představení nám Michal prozradil, co nejvíce způsobuje změnu klimatu, jaký dopad má na život běžných lidí změna klimatu, které hlavní problémy nejčastěji lidé řeší v této souvislosti. Největším problémem v případě změny klimatu je neustálé zvyšování populace, tkeré má za důsledek neustále větší a větší zatěžování planety, znečišťování planety, dochází ke globálnímu oteplování, což vede ve velké míře právě ke změně klimatu. Dále jsme s naším hostem probrali využívání energie v domácnostech. Michal v podcastu prozradil, které činnosti, související s využíváním energie, lidé ve svém každodenním životě praktikují, zda-li si uvědomují spotřebitelé, jakým způsobem energii využívají, jestli se zabývají otázkou šetrného a vhodného využívání energie a jestli u spotřebitelů pozoruje Michal za poslední dobu nějaké změny v chování. Využívání energií v domácnosti je zejména v poslední době velkým a ožehavým tématem, kterým se zabývá stále více lidí ve společnosti, což je pro tuto problematiku dobře. Host podcastu se nechal slyšet, že je potřeba, aby tento problém řešilo stále více a více lidí a tím tak docházelo k potřebným změnám chování a využívání energetických a jiných zdrojů pro chod domácností. V podcastu jsme se také zaměřili na to, jaké máme v České republice vlastní zdroje energie a jaká je jejich současná zásoba. Na závěr předal náš host důležité rady zejména mladým lidem, kteří by se měli problematikou využívání energie zabývat více. 

In English

Today's episode of the podcast, which is part of the 3R project co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union, focused on climate change and the efficient use of energy in households. Our guest today was Michal Černý from Optimal energy. At the beginning of the podcast, Michal explained what his company does. Optimal Energy is a company that helps consumers reduce the costs associated with their use of household energy, domestic water or gas. Together with the consumer, the company tries to find specific solutions and practices that can reduce the aforementioned costs associated with energy, gas and water. The company also carries out energy audits to find out how the consumer is doing with his/her household consumption. After this introductory presentation, Michal told us what causes climate change the most, what impact climate change has on the lives of ordinary people, and what are the main problems people most often solve in this context. The biggest problem in the case of climate change is the constant increase in population, which results in a greater and greater burden on the planet, pollution of the planet, global warming, which leads to a large extent to climate change. We also discussed with our guest the use of energy in households. In the podcast, Michal revealed which activities related to the use of energy people practice in their daily lives, whether consumers are aware of how they use energy, whether they are concerned with the issue of the careful and appropriate use of energy, and whether Michal has observed any changes in consumer behaviour in recent times. Household energy use in particular has been a big and hot topic lately, and more and more people in society are addressing it, which is good for the issue. The guest of the podcast let it be known that more and more people need to address this issue to bring about the necessary changes in behaviour and the use of energy and other resources for running households. In the podcast, we also focused on what energy sources we have in the Czech Republic and what is the current supply. Finally, our guest gave important advice, especially to young people who should be more concerned about energy use. 

bottom of page