top of page

Podcast Resume

6 - Úspora vody

Czech

listen-on-spotify-1.png

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. Head of Department of Applied Ecology, Czech University of Life Sciences

6 - Úspora vody

V posledním modulu podcastu přijal pozvání profesor Vymazal z Wetlands group, který se zajímá o mokřady ve spojitosti s čištěním odpadních vod a o hospodaření s vodou. V budoucnosti by mohli zkoumané mokřady pomoci v zemědělství, konkrétně s čištěním drenážních vod.  Rozebrali jsme napravení vodního režimu v blízké budoucnosti, které dle pana profesora záleží na srážkách a jejich změně v následujícíh letech. Na řadu přišla také důležitost vody v krajině a také v zemědělských plochách. Probrali jsme vliv stromů a vegetace v odvodňování zemědělských ploch. Příkladem dobré infrastruktury je například Izrael, kde recyklují odpadní vodu. V ČR jsme de pana profesora měli vždy vody dostatek, avšak poslední roky se situace mění. Ceny vody za posledních několik desítek let podstatně stoupá a občané to vnímají, tudíž začínají s vodou šetřit. Problémem v ČR je dostatek pitné vody a její používání například na zalévání zahrad. V poslední řadě bychom měli více využívat dešťovou vodu, což může dělat každý občan. Pan profesor uzavírá doporučením, že na šetření vody lze myslet již při stavbě domu.

In English

In the last module of the podcast, Professor Vymazal from the Wetlands group, who is interested in wetlands in connection with wastewater treatment and water management, accepted the invitation. In the future, the wetlands studied could help in agriculture, specifically with drainage water treatment.  We discussed the remediation of the water regime in the near future, which according to the professor depends on rainfall and its change in the coming years. The importance of water in the landscape and in agricultural areas was also discussed. We discussed the influence of trees and vegetation in the drainage of agricultural areas. An example of good infrastructure is Israel, where they recycle wastewater. In the Czech Republic, de Professor, we have always had enough water, but the situation has been changing in recent years. The price of water has been rising significantly over the last few decades and citizens are noticing this, so they are starting to save water. The problem in the Czech Republic is that there is enough drinking water and that it is used, for example, to water gardens. Last but not least, we should make more use of rainwater, which every citizen can do. The professor concludes by recommending that water conservation can be thought of when building a house.

bottom of page