top of page

Podcast Resume

2 - Apsipirkimas ir maistas

Lithuanian

listen-on-spotify-1.png

Vaida Steponavičienė, Researcher, Vytautas Magnus university

2 - Apsipirkimas ir maistas

Mano nuomone, augantis vartojimas yra didžiausia šių dienų problema. Mes galime juk viską itin lengvai įsigyti, nusipirkti iš bet kurios pasaulio vietos, ir tai jau kelia didžiulį susirūpinimą, nes didesnė produktų gamyba stipriai siejasi ir su didesniu išteklių naudojimu ir tuo pačiu su pačia klimato kaita. Pirmiausia, tvarumas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, nuo mūsų įpročių keitimo ir požiūrio, gal netgi nuo vertybinio požiūrio, kiek mes norime gyventi tvariai, nes, jeigu nenorime jokios strategijos, politiniai sprendimai tam irgi nepribrendę. Lietuvoje yra labai puikiai išvystyta taromatų sistema ir jos poveikis tikrai yra akivaizdus. Tai iš esmės pakeitė požiūrį į rūšiavimą, taros naudojimą. Yra parduotuvių, kuriose apsipirkti galima panaudojant savo indus ir dar už tai netgi gauti nuolaidą. Tokios iniciatyvos skatina tvarų apsipirkimą. Dar vienas, mano nuomone, svarbus momentas. Reikėtų pradėti labiau palaikyti savo šalies gamintojus, tiek smulkiuosius, tiek ir ūkininkus. Net Lietuvoje, iš tiesų, turime puikių maisto produktų ir labai geros kitos produkcijos. Vietinių produktų vartojimas padės vystytis tvaraus apsipirkimo sistemai. Vertinant Lietuvos atveju, tai manau, kad žmonės yra gerokai sąmoningesni nei anksčiau, ir iššvaistyto maisto kiekiai tikrai mažėja. Dažnas lietuvis propaguoja apsipirkimą tikrai vos vieną kartą per savaitę, taip pat parduotuvės maistą atiduoda Maisto banko iniciatyvai. Atsiranda dinaminiai ūkiai, kuriuose užtikrinamas pilnas beatliekinės gamybos ciklas. Aišku, visko galėtų būti daugiau, bet, mano nuomone, gera pradžia jau yra. O jeigu, atkreipiant dėmesį į kiekvieno asmeninį indėlį, tai tikrai, pirmiausiai tvarka namuose, rūšiavimas, tvarių priemonių naudojimas ir visos kitos priemonės. Lietuvoje mokslininkai ir praktikai daugiau kalba apie trumpąsias maisto tiekimo grandines. Taip, kaip ir anksčiau minėtas mano pasirinkimas - pirkti maisto produktus iš vietos gamintojų. Lietuvoje ūkininkai užaugina tikrai labai aukšto lygio produkciją, tad kiekvienas galime valgyti tikrai gerą ir kokybišką maistą. Plius, pirkdami iš vietos ūkių, prisidedame ir prie tvarumo, ir prie išteklių tausojimo, ir klimato kaitos.

In English

In my opinion, rising consumption is the biggest problem of our time. We can, after all, buy everything very easily, from anywhere in the world, and this is already a major concern, because more production of products is strongly linked to more resource use and, at the same time, to climate change itself. Above all, sustainability starts with each one of us, with changing our habits and our attitudes, perhaps even our values, as to how much we want to live sustainably, because if we do not want a strategy, the political solutions are not ready for that either. Lithuania has a very well-developed teller machine system, and its impact is really clear. It has fundamentally changed the way we approach sorting and the use of containers. There are shops where you can shop using your own containers and even get a discount for doing so. Such initiatives encourage sustainable shopping. Another point that I think is important. We need to start supporting our own producers, both small producers and farmers. Even in Lithuania, we actually have excellent food products and very good other products. The consumption of local products will help the development of a sustainable shopping system. In the case of Lithuania, I think that people are much more conscious than they used to be, and the amount of food that is wasted is definitely decreasing. Many Lithuanians promote shopping really just once a week, and shops also donate food to the Food Bank initiative. Dynamic farms are emerging, with a full cycle of waste-free production. Of course, there could be more, but in my opinion, a good start has been made. And if we focus on the individual contribution of each person, then surely, first of all, tidying up the house, sorting, using sustainable means and all the other measures. In Lithuania, scientists and practitioners are talking more about short food supply chains. Yes, like my choice earlier, buying food from local producers. In Lithuania, farmers produce at a really very high level, so we can all eat really good and qualitative food. Plus, by buying from local farms, we are contributing to sustainability, resource conservation and reducing climate change.

bottom of page