top of page

Podcast Resume

5 - Energijos taupymas

Lithuanian

listen-on-spotify-1.png

Edgaras Stunžėnas, Institute of   Environment Enginery, Kaunas Technology University

5 - Energijos taupymas

Išgirdus klausimą apie sektorių, labiausiai prisidedantį prie klimato kaitos, natūraliai norisi pradėti nuo energijos gamybos. Gamybos, kuri šiai dienai vis dar yra paremta iškastinio kuro deginimu.

Kalbant apie klimato kaitos sukeliamas problemas galima išskirti kylantį jūros lygį, potvynius, sausras, ekstremalias oro sąlygas, bet labiausiai norėčiau akcentuoti ekosistemų paslaugų sutrikdymą nuo kurių priklauso maisto tiekimas. Taigi nesuvaldę eksponentiškai greitėjančios klimato kaitos, visuomenė artėja link reikšmingai didesnio maisto nepritekliaus, negu jis yra susiformavęs nepasiturinčiose šalyse dabar ir galiausiai žmonijos bado, kuris be migracijos bangos, tiesioginių mirčių taip pat galėtų išprovokuoti karinius veiksmus dėl sparčiai nykstančių išteklių.

Kiekvienas mūsų galėtų prisidėti prie kovos su klimato šiltėjimu jau savo namuose valdydami energijos naudojimą. Visų pirma prioritetų viršūnėje pastatyčiau žmonių norą siekti energetinio efektyvumo ir dekarbonizacijos, o šios motyvacijos vedami vartotojai tikrai rastų sprendimų tinkančių jų konkrečiam būstui.

Manau, kad vartotojai pilnai nesupranta intensyvaus energijos vartojimo problemos mąsto. Jie supranta, kad tai yra blogai, bet tai nėra pakankama motyvacija kažką keisti. Vis dėl to artimiausiu metu turėtumėme stebėti spartesnę žmonių elgsenos transformaciją, dėl šiuo klausimu vis platėjančios klimato kaitos problemos komunikacijos, formuojamos politikos ir didėjančios visuomenės dalies reikalaujančios atsakingos energijos gamybos ir vartojimo.

Kalbant apie vietinius energijos šaltinius pirmas sprendimas, be abejonės, yra atsinaujinanti energetika, kuri dar priedo yra ir neišsemiama. Šią energijos rūšį galima laikyti efektyvia, nes, žiūrint holistiniu požiūriu, ji neniokoja ekosistemų, puikiai su ja suderinta ir gali užtikrinti darnų žmonijos vystymąsi.

Pabaigai jaunimui pasakyčiau, kad darnus energijos vartojimas yra stiprus įrankis prisidėti prie kovos su klimato kaita ir, kad kartais net nereikia didelių pastangų ir investicijų, kad poveikis aplinkai susietas su mažesniu energijos vartojimu.

In English

When asked about the sector that contributes most to climate change, the natural place to start is energy production. Production that, today, is still based on the burning of fossil fuels.

As regards the problems caused by climate change, we can mention rising sea levels, floods, droughts, extreme weather conditions, but most of all I would like to highlight the disruption of ecosystem services on which food supply depends. Thus, if we do not manage the exponential acceleration of climate change, society is heading towards significantly greater food insecurity than is currently occurring in poor countries and, ultimately, human hunger, which, in addition to a wave of migration and direct deaths, could also provoke military action because of the rapid decline in resources.

Each of us could contribute to the fight against global warming already in our own homes by managing energy use. In particular, I would put people's desire for energy efficiency and decarbonisation at the top of the list of priorities, and this motivation will surely lead consumers to find solutions that are appropriate for their particular home.

I believe that consumers do not fully understand the problem of energy intensity. They understand that it is bad, but that is not enough motivation to change something. Nevertheless, we should see a more rapid transformation in people's behaviour in the near future, due to the increasing communication of the climate change issue, the formulation of policies and the growing demand from a growing part of the public for responsible energy production and consumption.

When it comes to indigenous energy sources, the first solution is undoubtedly renewable energy, which is also inexhaustible. This type of energy can be considered efficient because, from a holistic point of view, it does not destroy ecosystems, is perfectly compatible with them and can ensure the sustainable development of humanity.

Finally, I would tell young people that sustainable energy use is a powerful tool to contribute to the fight against climate change and that sometimes it does not even require a lot of effort and investment to link environmental impacts to reduced energy consumption.

bottom of page