top of page

Podcast Resume

4 - Nakupování a potraviny

Czech

listen-on-spotify-1.png

Markéta Svobodová, Co-founder of   NGO RespON

4 - Nakupování a potraviny

Hostem dnešního   podcastu je Markéta Svobodová z projektu RespOn. Pod tímto projektem si   můžeme představit skupinu dobrovolníků, kteří usilují o pozitivní změnu pro   životní prostředí a komunitu. Projekt se zaměřuje na odpovědnost firem a   udržitelnou transformaci firem i jednotlivců. RespOn byl spuštěn v roce 2015.   Do července 2021 patřil projekt pod záštitu neziskové organizace INEX-SDA. Od   srpna 2021 je ResOn samostatným zapsaným spolkem. Cílem tohoto projektu je změnit   chování lidí ve společnosti, ale také firem v tom smyslu, aby toto chování   bylo více udržitelné a odpovědné. Udržitelné a odpovědné směrem k životnímu   prostředí, společnosti a celkově komunitám po celém světě. V rámci dnešního rozhovoru jsme s Markétou   probrali problematiku čistících prostředků. Většina lidí v dnešním světě   používá řadu čístících prostředků k čištění své domácnosti. V dnešním   podcastu se dozvíte, jak může používání tradičních čistících prostředků   ohrozit naše zdraví, proč vůbec k tomuto ohrožení dochází nebo jaký dopad   májí tyto produkty na životní prostředí, které je v dnešní době stále více a   více aktuálním tématem a zabývá se jím stále více lidí. Markéta nám poté v   dnešním podcastu představila možnosti využívání jiných, k životnímu prostředí   šetrnějších prostředků, které poslouží úplně stejně a mnohdy dokonce ještě   lépe, než běžné čistící produkty. Výhodou těchto produktů je kromě   šetrnějšího zacházení s životním prostředím také fakt, že si můžeme spoustu   těchto čistících prostředků vyrobit doma ze základních surovin, které jsou k   sehnání téměř v jakémkoliv obchodě a jejich výroba není vůbec náročná. Pro   více informací má projekt na svých sociálních sítích návody na výrobu těchto   produktů. Celý proces je nejen lehký, ale také časově a finančně nenáročný.

In English

Today's podcast guest is Markéta Svobodová from the RespOn project. By this project we can imagine a group of volunteers who strive for positive change for the environment and the community. The project focuses on corporate responsibility and sustainable transformation of companies and individuals. RespOn was launched in 2015. Until July 2021, the project was under the umbrella of the non-profit organization INEX-SDA. Since August 2021, ResOn has been an independent registered association. The aim of this project is to change the behaviour of people in society, but also of companies, in a way that makes this behaviour more sustainable and responsible. Sustainable and responsible towards the environment, society and overall communities around the world. As part of today's interview, Marketa and I discussed the issue of cleaning products. Most people in today's world use a variety of cleaning products to clean their homes. In today's podcast, you will learn how the use of traditional cleaning products can put our health at risk, why this is happening in the first place, or what impact these products have on the environment, which is an increasingly hot topic these days and one that more and more people are concerned about. Then, in today's podcast, Markéta introduced us to the possibilities of using other, more environmentally friendly products that serve just as well and often even better than conventional cleaning products. The advantage of these products, besides being more environmentally friendly, is that we can make many of these cleaning products at home from basic ingredients that can be found in almost any store and are not at all difficult to produce. For more information, the project has tutorials for making these products on its social media channels. The whole process is not only easy but also time and money saving.

bottom of page