top of page

Podcast Resume

1 - Nulový odpad

Czech

listen-on-spotify-1.png

Petr Novotný , eco-enthusiast, NGO Institut cirkulární ekonomiky

1 - Nulový odpad

Další díl podcastu, realizovaného v rámci projektu 3R, spolufinancovaného z programu Evropské unie Erasmus +, přináší rozhovor s Petrem Novotným z Institutu cirkulární ekonomiky. Pod tímto pojmem si většina z nás nedokáže nic představit, tak nám Petr hned v úvodu vysvětlil, čemu konkrétně se Institut věnuje a pomocí čeho prosazuje ve společnosti praktiky cirkulární ekonomiky. Institut cirkulární ekonomiky je nevládní nezisková organizace působící v České republice, která prosazuje zájmy a principy cirkulární ekonomiky ve společnosti. Smyslem této ekonomiky je naučit společnost dobře a účelně hospodařit s materiály, jako je dřevo, stavební hmota či plast. Důraz je u cirkulární ekonomiky kladen hlavně na prodlužování životnosti výrobků a minimalizaci plýtvání s výše zmíněnými materiály. Po tomto krátkém představení principu cirkulární ekonomiky už následovaly otázky, věnující se problematice odpadového hospodářství v České Republice. Při poslechu tohoto podcastu se dozvíte, proč se náš host začal o tuto problematiku zajímat, co konkrétně ho k tomu vedlo a jaké principy a návyky dostal Petr do svého života aby minimalizoval tvorbu odpadů při svém každodenním životě. Podle Petra se jedná o problematiku, které by měla být v dnešní společnosti přisuzována větší váha a pozornost. Poslechem tohoto podcastu dostanete odpovědi také na to, jakým způsobem můžeme minimalizovat tvorbu odpadů při svém každodenním životě. Základním předpokladem je uvědomit si potřebu, kterou opravdu mám a tu poté smysluplně, ale hlavně efektivně uspokojovat pomocí statků a služeb, které jsou k tomu určené. Nadměrné tvoření odpadů je do velké míry spojené také s tím, že lidé kupují i to, co ve skutečnosti nedokážou spotřebovat, že se nezabývají otázkou, jak zajistit delší životnost výrobků a produktů, které už doma mají. Petr nám v dnešním díle také objasnil, jaké globální dopady může mít myšlenka udržitelného odpadového hospodářství ve společnosti, čeho konkrétně bychom mohli dosáhnout a kam přesně bychom se mohli posunout, budeme-li se řídit nějakými pravidly, dodržujícími zásady udržitelného odpadového hospodářství. V závěru nám Petr prozradil, jak bude vypadat odpadové hospodářství v České republice za 10 let a jakou radu by dal lidem, kteří se chtějí této problematice více a detailněji věnovat.

In English

The next episode of the podcast, realized within the 3R project, co-funded by the European Union's Erasmus + programme, brings an interview with Petr Novotný from the Institute of Circular Economy. Most of us can't imagine anything under this term, so Petr explained what the Institute does and what it does to promote circular economy practices in society. The Institute of Circular Economy is a non-governmental, non-profit organization operating in the Czech Republic that promotes the interests and principles of the circular economy in society. The purpose of this economy is to teach society to manage materials such as wood, building materials and plastic well and efficiently. The emphasis of the circular economy is mainly on extending the lifetime of products and minimising the waste of the aforementioned materials. After this brief introduction of the principles of the circular economy, questions on waste management in the Czech Republic followed. Listening to this podcast, you will learn why our guest became interested in this issue, what specifically led him to it and what principles and habits Petr has introduced into his life to minimize waste in his everyday life. According to Peter, this is an issue that should be given more weight and attention in today's society. Listening to this podcast will also give you answers on how we can minimize waste in our daily lives. The basic premise is to become aware of the need that I really have and then to satisfy it in a meaningful, but most importantly effective way with goods and services that are designed for this purpose. Excessive waste generation is also largely linked to the fact that people buy what they cannot actually consume, that they do not consider how to make the products and goods they already have at home last longer. In today's episode, Peter also explained what global impacts the idea of sustainable waste management can have in society, what we could achieve and where exactly we could go if we follow some rules that adhere to the principles of sustainable waste management. In conclusion, Petr told us what waste management in the Czech Republic will look like in 10 years and what advice he would give to people who want to look into this issue in more detail.

bottom of page